POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

dinus.edu.pl

 

 

Szanowny Użytkowniku

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, żebyś podczas korzystania z naszych usług czuł się komfortowo i bezpiecznie, dlatego przygotowaliśmy dokument, z którego uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Definicje
 3. Informacje ogólne
 4. Odbiorcy danych osobowych strony internetowej
 5. Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania danych osobowych
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
 7. Mechanizm cookies, dane eksploatacyjne i analityka
 8. Postanowienia końcowe

 

§ 1

Wstęp

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym: dinus.edu.pl, zwanej dalej stroną. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera informacje dotyczące plików cookies oraz narzędzi analitycznych stosowanych w ramach strony internetowej.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO (tutaj można zapoznać się z treścią rozporządzenia https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, jest firma: Zabawa-Taniec-Energia Sylwia Okupniarek, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności: ul. Jagodowa 3, 63-004 Gowarzewo, NIP: 6662059515, REGON: 302221977, telefon kontaktowy: +48 530 395 000, adres poczty elektronicznej: sylwia.okupniarek@gmail.com, zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą strony internetowej.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. ).
 4. Administrator danych osobowych oświadcza, iż polityka prywatności pełni rolę informacyjną co oznacza, iż nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników strony internetowej. Jej celem jest określenie działań podejmowanych przez Administratora oraz opis powiązanych ze strona internetową usług, narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Użytkownicy strony internetowej, np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego czy innych działań podejmowanych w ramach strony internetowej.

 

§ 2

Definicje

 1. Użytkownik– osoba korzystająca ze strony; podmiot, na rzecz którego zgodnie z  przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator –Zabawa-Taniec-Energia Sylwia Okupniarek, ul. Jagodowa 3, 63-004 Gowarzewo, NIP: 6662059515, REGON: 302221977
 3. Strona internetowa (ang. web page) - inaczej strona www to jedna ze stron internetowych wchodzących w skład tej samej witryny internetowej, która hostowana jest pod domeną dinus.edu.pl, którą możemy otworzyć za pomocą przeglądarki internetowej. Strona internetowa którą Administrator zarządza, składa się z kodu HTML, CSS, JavaScript i może zawierać np. treści, grafiki, filmy czy hiperłącza do innych stron internetowych lub też plików.
 4. Usługa elektroniczna – usługa świadczona droga elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem
 5. Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej dinus.edu.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia do Administratora.
 6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do
 7. Konsument- osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę w ramach strony której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 3

Informacje ogólne

 1. Administrator strony internetowej dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników strony internetowej oraz wszelkich danych i informacji, które zostały od Nich pozyskane. Z należytą starannością dobiera i stosuje techniczne środki ochrony, zarówno programistyczne, jak i organizacyjne, tym samym zapewniając całkowitą ochronę przed ich udostępnieniem, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawniona modyfikacją czy przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator informuje, że strona internetowa stosuje protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, a mianowicie posiada zainstalowany protokół SSL (ang. Secure Socket Layer). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer strony. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.
 3. Dane zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad rzetelności i przejrzystości, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczególnionych celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą. Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania założonego celu.
 4. Administrator strony internetowej na zasadach określonych w regulaminie oraz w polityce prywatności posiada dostęp do danych, może jednak powierzyć dane osobowe Użytkowników podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko z podmiotami, które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom określonych w RODO.
 5. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących Użytkowników strony internetowej organom władzy publicznej np. w związku z prowadzeniem postępowań o możliwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 6. Korzystanie z usług oraz narzędzi udostępnionych w ramach strony internetowej, a także podanie danych  osobowych  przez  Użytkownika  jest    Ich  podanie  może być jednak konieczne do zawarcia i zrealizowania umowy o świadczenie usługi elektronicznej na stronie internetowej, tym samym ich brak uniemożliwi zawarcie takiej umowy. Zakres danych koniecznych do zawarcia umowy wskazany jest na stronie internetowej.
 7. Użytkownik korzystający z usług i narzędzi udostępnionych w ramach strony internetowej potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności, jednocześnie wyrażając zgodę (jeśli zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów zamieszczonych na stronie strony internetowej (treści checkboxów określają cel w jakim będą wykorzystywane podane dane osobowe).

 

§ 4

Odbiorcy danych osobowych strony internetowej

 1. W celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania.
 2. Przykładowymi odbiorcami danych osobowych Użytkowników strony internetowej są:
 • dostawcy usług wspomagających pracę Administratora strony internetowej np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, poczty elektronicznej, hostingodawcy.
 1. Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z Administratorem strony internetowej stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą, przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami prywatności.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców i Użytkowników strony internetowej

       „dinus.edu.pl” Administrator powierza następującym podmiotom:

 1. b.center Bartosz Kaczmarek, ul. Kossaka 117, 64-920 Piła, NIP: 7642435045, REGON: 301172998 - w celu obsługi informatycznej strony.

 

 

§ 5

Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera, adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji będzie miało miejsce w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Dane te nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 2. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych na stronie internetowej, aby ułatwić korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników strony
 4. W ramach prowadzonej strony internetowej Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
 • kontaktowania się z Użytkownikami w odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularz kontaktowy, kontaktowania się z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na przesłane zapytania,
 • ułatwienia korzystania ze strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego strony internetowej,
 • wykonania umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną.
 1. Administrator informuje, że zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników: adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz opcjonalnie imię i
 2. Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.

 

KONTAKT Z UŻYTKOWNIKEM

 1. Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Użytkownika, która obejmuje kontakt z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie. Jeśli po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. W ramach funkcjonalności strony internetowej, Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu interaktywnego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub zlecenia usługi. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi zapytania, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Podstawą przetwarzania danych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda na
 3. W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 4. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).

 

FANPAGE

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem platformy Facebook swój Fanpage, którego administratorem jest on sam lub osoba wyznaczona (upoważniona) do pełnienia tej funkcji. Za pośrednictwem fanpage’a Użytkownik może dodawać komentarze, posty jako gość, korzystać z funkcji „Lubię to” czy „Udostępnij”.
 2. Za pośrednictwem fanpage’a Użytkownik może zostać przekierowany na stronę Administratora.
 3. Podstawą przetwarzania danych w ramach funkcjonowania fanpage’a, a koniecznych do zarządzania nim oraz w celach statystycznych, polegających między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies, jest usprawiedliwiony interes administratora stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z zamieszczaniem komentarzy jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
 5. W ramach fanpage Użytkownik może w każdej chwili przestać go obserwować. Zaprzestanie obserwacji powoduje, iż nie będą już wyświetlane treści pochodzące od Administratora związane z prowadzonym
 6. Administrator informuje, iż przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, informacje ogólne, które zamieszczone zostały przez Użytkownika na swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenie fanpage lub do momentu wycofania
 8. Administrator informuje, że dane osobowe gromadzone w ramach prowadzonego fanpage, mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie umieszczonej na amerykańskim serwerze. Facebook, Inc. to podmiot mający siedzibę zarówno w państwie trzecim - w Stanach Zjednoczonych, jak i w Irlandii, który przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy

 

NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE (FACEBOOK)

 1. Na stronie strony internetowej „dinus.edu.pl” używana jest wtyczka i inne narzędzia udostępniane przez serwis społecznościowy Facebook. Wyświetlając stronę strony internetowej na której została umieszczona taka wtyczka przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Administratora
 2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego Usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Integracja ta umożliwia Usługodawcy otrzymanie informacji, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę dinus.edu.pl, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu w serwisie społecznościowym Facebook czy nie jest akurat u niego zalogowany. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany do serwisu społecznościowego to Usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie do danego profilu w serwisie społecznościowym Facebook.
 3. W sytuacji, gdy Użytkownik strony internetowej użyje przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, to wówczas odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego Usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w serwisie społecznościowym i ukażą się np. na tablicy na Facebooku. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały wskazane w polityce prywatności każdego z Usługodawców.

 

§ 6

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. RODO nadaje Użytkownikom przedmiotowe uprawnienia, ich wykaz zamieszczono poniżej. Przysługują one bez podania przyczyny, nie są jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy Użytkownik będzie chciał zrealizować, któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym momencie przesłać oświadczenie woli na adres e-mail  strony internetowej lub adres siedziby Administratora.

 

I.   Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO.

Użytkownik w każdym czasie może zgłosić się do Administratora w celu potwierdzenia czy jego dane są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce Użytkownik ma prawo:

 • do uzyskania dostępu do danych osobowych,
 • do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach jakie przysługują Użytkownikowi/Użytkownikom na mocy RODO (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 • do uzyskania kopii swoich danych

 

II.  Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO.

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ma również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych osobowych. Aby sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej strony internetowej.

 

III. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – realizowane na podstawie art. 17 RODO.

 1. Użytkownik może wystąpić z żądaniem do Administratora o usunięcie wszystkich lub niektórych jego danych,
 2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika,
 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
  1. pomimo zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
  2. usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności strony

 

IV. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody realizowane na podstawie art. 7. ust. 3 RODO

 1. Użytkownik akceptując oświadczenia umieszczone przez Administratora w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie strony internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonych celach,
 2. Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w dodatkowych celach poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach dostępnych na stronie strony internetowej,
 3. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzielił Administratorowi, cofnięcie zgody będzie miało skutek od momentu wycofania zgody,
 4. cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jednie za zgodą,
 5. cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jego cofnięciem.

 

V.   Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowane na podstawie art. 21 RODO

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
 2. przesłana przez Użytkownika w formie wiadomości e-mail rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oznacza sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych, w tym profilowania tych celach,
 3. jeśli Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie danych Użytkownika a wniesiony sprzeciw okaże się zasadny dane osobowe wobec których został wniesiony sprzeciw zostaną usunięte.

 

VI.   Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowane na podstawie art. 18 RODO

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:

 1. kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych- Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 3. dane osobowe Użytkownika przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Użytkownika,
 4. gdy Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie Użytkownika.

 

VII.  Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu Administratorowi danych osobowych.

Użytkownik ma prawo również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe Użytkownika/ Użytkownika innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO

§ 7

Polityka cookies, dane eksploatacyjne i analityka

 1. Strona internetowa używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników strony jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie struktury strony internetowej. Są one również niezbędne do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez Niego strony internetowej.
 1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,
  2. cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 2. Użytkownik w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi strony internetowej, w tym uniemożliwić złożenie zamówienia.
 3. Jeśli Użytkownik podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie pików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft
 4. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach strony internetowej umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: youronlinechoices.com.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza polityka prywatności zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zaleca się zapoznanie z politykami prywatności i regulaminami tych
 2. Powyższa polityka prywatności odnosi się tylko do strony internetowej
 3. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty strony internetowej co tym samym stwarza możliwość zmiany treści polityki prywatności o czym będą Państwo poinformowani stosownym komunikatem na
 4. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności strony internetowej, prosimy o wiadomość na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej sylwia.okupniarek@gmail.com.